FAQs Complain Problems

प्रकाशनहरु

साँफेबगर नगरपालिका पयर्टन विकास योजना 03/30/2023 - 15:34 PDF icon Sanfebagar Tourism Master Plan full & final_ Nepali version_20 May (2).pdf
स्थानीय पाठ्यक्रम हाम्रो साँफेबगर 02/03/2023 - 10:51 PDF icon हाम्रो साँफेबगर कक्षा १.pdf, PDF icon हाम्रो साँफेबगर कक्षा २.pdf, PDF icon हाम्रो साफेबगर कक्षा ३.pdf, PDF icon हाम्रो साँफेबगर कक्षा ४.pdf, PDF icon हाम्रो साँफेबगर कक्षा ५.pdf, PDF icon हाम्रो साँफेवगर कक्षा ६.pdf, PDF icon हाम्रो साँफेबगर कक्षा ७.pdf
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व.२०७९/०८० EMIS मा प्रविष्ट सुचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुको नामावली 01/18/2023 - 14:58 PDF icon प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व.२०७९-०८० व्यक्तिहरुको नामावली.pdf
Sanfebagar Profile 2075 01/05/2023 - 13:42 PDF icon sanfebagar profile 2074 (1).pdf
Initial Environmental Examination (IEE) Report 2076 01/05/2023 - 13:41 PDF icon iee final sanfebagar 2076.pdf
साँफेवगर नगरपालिका स्थानीय पाठ्यक्रम-२०७८ 02/03/2022 - 17:00 PDF icon साँफेवगर नगरपालिका स्थानीय पाठ्यक्रम-२०७८.pdf
साक्षर नेपाल वर्ष २०७६ 08/11/2019 - 17:00 PDF icon साक्षर नेपाल वर्ष २०७६ अवधारणा पत्र.pdf