FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना:

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

शिर्षक: मिति: आर्थिक वर्ष
Bid Addendum गरिएको सूचना । 02/19/2024 - 15:54 ८०/८१
Invitation for Electronic Bids. 02/12/2024 - 15:14 ८०/८१
बोलपत्र स्वीकृति गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना । 11/07/2023 - 11:08 ८०/८१
कोटेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना । 11/02/2023 - 11:21 ८०/८१
दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । 09/11/2023 - 13:31 ८०/८१
नदिजन्य सामग्रीको संकलन तथा उत्खनन् ठेक्का दिने सम्बन्धी सूचना । ( दोस्रो पटक ) 08/28/2023 - 15:09 ८०/८१
नदिजन्य सामग्रीको संकलन तथा उत्खनन् ठेक्का दिने सम्बन्धी सूचना । 07/20/2023 - 11:48 ८०/८१
कोटेशन आव्हान गरेको सूचना । 06/06/2023 - 11:17 ७९/८०
लागत साझेदारीमा बर्षे आलु बालीको साना ब्यबसायिक कृषि उत्पादन (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालनका लागी कोटेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना । 03/09/2023 - 14:27 ७९/८०
बोलपत्र स्वीकृति गर्ने सम्बन्धि आशयको सूचना। 12/11/2022 - 16:15 ७९/८०