FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना:

सूचनाहरु

शिक्षा तथा खेलकुद शाखा सूचनाहरु आर्थिक वर्ष पोस्ट मिति शाखा
सहभागीता सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालय सबै) ८०/८१ 1 week 5 days ago शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा
कक्षा ८ को ग्रेड वृद्धि परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । ८०/८१ 3 weeks 3 days ago शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा
सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धमा । (श्री प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा सरोकारवाला सबै) ८०/८१ 2 months 4 days ago शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा
कक्षा ८ को आवेदन फारम र समय-तालिका सम्बन्धी सूचना । ८०/८१ 3 months 3 days ago शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा
शिक्षक पेशागत सहयोग, कक्षा अवलोकन, पृष्ठपोषण आदान प्रदाम तथा नुमना पाठ प्रदर्शन सञ्चालन सम्बन्धी सूचना । ८०/८१ 4 months 5 days ago शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा
२ दिने एकिकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धि कस्टमाइज्ड तालिम सम्बन्धमा । ८०/८१ 4 months 1 week ago शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा
शिक्षक पेशागत सहयोग, कक्षा अबवलोकन, पृष्पोषण आदान प्रदान तथा नमुना पाठ प्रदशर्न सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत गणित शिक्षक सबै ) ८०/८१ 4 months 1 week ago शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा
व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धमा । ८०/८१ 4 months 1 week ago शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा
एकिकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धि कस्टमाइज्ङ तालिम सम्बनधमा । ( श्री सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरू) ८०/८१ 4 months 2 weeks ago शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा
द्वितिय त्रैमासिक त्रैमासिक तलब भत्ता माग गर्ने सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक विद्यालय, श्री सामुदायिक आधारित बाल विकास केन्द्र , श्री सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सबै) ८०/८१ 4 months 3 weeks ago शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा
लेखापरीक्षक सिफारिस सम्बन्धमा । (श्री सबै शैक्षिक संस्थाहरु (सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय, सा.सि.के र बा.वि.के) ८०/८१ 5 months 3 weeks ago शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा
परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा । ८०/८१ 8 months 1 week ago शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा
विज्ञ सूचि प्रकाशन सम्बन्धमा । ८०/८१ 8 months 1 week ago शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा
विषय विज्ञ शिक्षक सुचिकृत हुने सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना। ८०/८१ 8 months 3 weeks ago शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा
नगर शिक्षक भर्ना सम्बन्धी सूचना । ८०/८१ 9 months 3 days ago शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा

Pages