FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना:

स्थानीय तहले के कस्ता योजना साझेदारीमा गर्न सक्छन ?

स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा २६ बमोजिम देहायको बिषयमा अन्य गाउपालिका वा नगरपालिकासँग साझेदारी, सम्झौता वा संयुक्त व्यवस्थापन गर्न सक्नेछनः— ( बृहत पूर्वाधार निर्माण, ठूला मेसिन, यन्त्र, उपकरण तथा औजार खरिद र व्यवस्थापन,

विपद् व्यवस्थापन,
यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, ( फोहरमैला बिसर्जन स्थल वा प्रशोधन प्रणालीको विकास र सञ्चालन,
दमकल तथा एम्वुलेन्स सेवाको सञ्चालन,
बस्ती विकास तथा भू—उपयोग योजना,
पर्यटन, प्रविधि तथा संस्कृतिको प्रवद्र्धन र विकास,
संयुक्त उद्यम,
आधारभूत तथा माध्यमिक तहको प्रविधिक शिक्षाको सञ्चालन, प्रवद्र्धन र विकास,
स्थानीय बजार व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण,
अन्तर स्थानीय तह भगिनी सम्बन्ध,
असल अभ्यास र अनुभवको आदान प्रदान,
भौतिक तथा आर्थिक सहयोग, ( अन्य उपयुक्त बिषय ।