FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना सूचना सूचना 1 day 13 hours ७८/७९ सूचना तथा समाचार
सूचना सूचना सूचना (गणकको परिक्षा ) 1 day 13 hours ७८/७९ सूचना तथा समाचार
सूचना सूचान सूचना 1 day 13 hours ७८/७९ सूचना तथा समाचार
साँफेबगर नगरपालिकाको आ.व २०७९/०८० को बार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम । 4 days 10 hours ७९/८० बजेट तथा कार्यक्रम
उपस्थिती सम्बन्धमा । 5 days 10 hours ७८/७९ सूचना तथा समाचार
उपस्थिती सम्बन्धमा ( दोस्रो कार्यपालिकाको तेस्रो बैठक ) 6 days 14 hours ७८/७९ सूचना तथा समाचार
उपस्थिति सम्बन्धमा । (सबै वडा कार्यलय ) 1 week 13 hours ७८/७९ सूचना तथा समाचार
सूचना सूचना सूचना 1 week 4 days ७८/७९ सूचना तथा समाचार
आ.व. २०७९/८० को लागि रोजगारमुलक आयोजना वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गराउने सम्बन्धमा । 1 week 4 days ७८/७९ सूचना तथा समाचार
कार्यपालिका बैठक उपस्थिति सम्बन्धमा । 2 weeks 11 hours ७८/७९ सूचना तथा समाचार
स्वंयसेवी गणक करारमा लिने सम्बन्धी सूचना । 2 weeks 4 days ७८/७९ सूचना तथा समाचार
लागत साझेदारीमा तरकारी र अदुवा बालीको साना ब्यबसायिक कृषि उत्पादन (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना।। 3 weeks 6 days ७८/७९ सूचना तथा समाचार
शिल कोटेशन स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना । 2 months 1 week ७८/७९ सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
Invitation For Online Bids. 3 months 12 hours ७८/७९ सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना । 3 months 12 hours ७८/७९ सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Pages