के नगरपालिकाको काम सन्तोष्जनक छ?

50% (6 votes)
छैन
0% (0 votes)
सुधार गर्नु पर्छ
50% (6 votes)
Total votes: 12