नगरपालिकाले कुन क्षेत्रमा सुधार गर्दा राम्रो होला?

सडक
31% (15 votes)
पर्यटन
23% (11 votes)
प्रविधि
42% (20 votes)
अन्य
4% (2 votes)
Total votes: 48