नगरपालिकाले कुन क्षेत्रमा सुधार गर्दा राम्रो होला?

सडक
25% (3 votes)
पर्यटन
33% (4 votes)
प्रविधि
33% (4 votes)
अन्य
8% (1 vote)
Total votes: 12