नगरपालिकाले कुन क्षेत्रमा सुधार गर्दा राम्रो होला?

सडक
32% (15 votes)
पर्यटन
21% (10 votes)
प्रविधि
43% (20 votes)
अन्य
4% (2 votes)
Total votes: 47