नगरपालिकाले कुन क्षेत्रमा सुधार गर्दा राम्रो होला?

सडक
35% (23 votes)
पर्यटन
24% (16 votes)
प्रविधि
33% (22 votes)
अन्य
8% (5 votes)
Total votes: 66