सामाजिक परिचालकहरुलाई सेवा करारमा परिचालन गर्ने सम्बन्धि।