बालमेेन्नी स्थानिय शासन, बाल क्लब परिचालन तथा बाल केन्द्रित विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि तालिम