लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

Post date Documents
आर्थिक एेन 07/12/2018 - 11:30 PDF icon आर्थिक ऐन.pdf
विनियोजन एेन 07/12/2018 - 11:50 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनको कानुन 07/12/2018 - 12:25 PDF icon आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनको कानुन -२०७४.pdf
एफ.एम संचालन कार्यविधी 07/12/2018 - 12:26 PDF icon एफ.एम संचालन कार्यविधी.pdf
कार्य सम्पादन नियमावली 07/12/2018 - 12:27 PDF icon कार्य सम्पादन नियमावली.pdf
कार्यविभाजन नियमावली 07/12/2018 - 12:27 PDF icon कार्यविभाजन नियमावली.pdf
नगर सभा संचालन कार्यविधि 07/12/2018 - 12:28 PDF icon नगर सभा संचालन कार्यविधि.pdf
निर्णय वा आदेश प्रमाणीकरणको कार्यविधि 07/12/2018 - 12:29 PDF icon निर्णय वा आदेश प्रमाणीकरणको कार्यबिशी.pdf
पदाधिकारीहरुको आचार संहिता 07/12/2018 - 12:30 PDF icon पदाधिकारीहरुको आचार संहिता.pdf
बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि 07/12/2018 - 12:31 PDF icon बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि.pdf

Pages