Photo Gallery

डिजिटल नगरपालिका बनाउने अभिणयान वडा अध्यक्षज्यूहरुलाई ५ दिने तालिम दिएर उद्धाटन गरिएको छ। 

, , , ,

Pages