नगरपालिकाले कुन क्षेत्रमा सुधार गर्दा राम्रो होला?

सडक
35% (31 votes)
पर्यटन
26% (23 votes)
प्रविधि
32% (28 votes)
अन्य
7% (6 votes)
Total votes: 88